Schoolbesturen kiezen vaak voor het inzetten van tijdelijke schoolleiding bij ziekte van de directeur, ter overbrugging van een periode of voor het oplossen van problemen binnen de school.  Elke situatie vraagt om een passend antwoord, er is altijd sprake van maatwerk.

perpetuuManagement  kan hierin de rol spelen die u zoekt. Tijdens het eerste gesprek wordt er een duidelijk beeld van de problematiek geschetst van de school die het betreft. Dit is geheel vrijblijvend. Pas als we volledig vertrouwen hebben in de samenwerking worden er concrete afspraken gemaakt.

Vervolgens worden de gewenste resultaten beschreven en afspraken gemaakt over de rapportage-momenten. De maximale duur van de opdracht en de kosten ervan worden vastgelegd. Indien er nog geen analyse is gemaakt, wordt deze tijdens de eerste vier weken gemaakt. Het kan voorkomen dat tijdens deze periode nieuwe informatie voor de opdrachtgever zichtbaar wordt. In dat geval kan de opdracht bijgesteld worden.

Het plan van aanpak wordt eerst besproken met de opdrachtgever, voordat tot uitvoering wordt overgegaan.

Overbruggingsmanagement

Deze vorm lijkt het meest eenvoudig. Een interimmanager voert de dagelijkse leiding van de school en bereidt de school voor op de komst van de toekomstige directeur. In de praktijk blijkt dat er ook tijdens deze periode van overbrugging knelpunten in de school kunnen zijn die door de interimmanager opgelost kunnen worden. Uit ervaring blijkt dat een goede nazorg als zeer prettig wordt ervaren door de (teruggekeerde of nieuwe) directeur.

Verandermanagement

Deze vorm van management wordt ingezet bij bijvoorbeeld het implementeren van een nieuw schoolconcept, bij een negatieve beoordeling van de inspectie of als de school tot de zwakke of zeer zwakke scholen behoort. Om het veranderingstraject goed te kunnen doorvoeren en te verankeren in de organisatie is het verstandig de interimmanager een jaar tot maximaal anderhalf jaar in te zetten.

Projectmanagement

Een project is het streven naar een bepaald doel, met bepaalde middelen in een bepaalde tijd. Dit vraagt om een doelgerichte aanpak en specifieke vaardigheden van de projectleider/interimmanager. De aard van het vraagstuk bepaalt de rol die de adviseur moet vervullen. Dit kan zijn in opdracht van een directeur, van een bestuur of van een samenwerkingsverband.

Crisismanagement

Bij een crisis in een school is er sprake van bedreiging, onzekerheid en verrassing. Het is belangrijk dat de rust snel terugkeert. De interimmanager is niet emotioneel betrokken bij de problemen en kan vanuit deze onafhankelijke positie snel overzicht krijgen en adequaat handelen. Dit vereist snelheid van handelen, korte beslistijden en heldere communicatie.

Co-management

Het tijdelijk versterken van het management in een school kan ook een oplossing zijn. Bijvoorbeeld bij overbelasting van het management of bij het (nog) ontbreken van de benodigde expertise.

Aanpak opdracht interim-schoolleider:

•    Vanaf de start verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht
•    Analyse door documentenonderzoek
•    Interview van alle participanten
•    Heldere terugkoppeling naar team en opdrachtgever
•    Informatieverstrekking naar de ouders
•    Tussenrapportage aan opdrachtgever en presentatie plan van aanpak
•    Uitvoering m.b.v. activiteitenmatrix
•    Regelmatige evaluatie tijdens het uitvoeringsproces met de opdrachtgever
•    Eindevaluatie
•    Afhechting en overdracht nieuwe directie
•    perpetuuManagement maakt gebruik van een schaduwmanager